Informació Junta Directiva

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS/ES

26 de març de 2017

Assistents

JUNTA: Sònia Oliveras, Eduard Barbany, Marta López, Kílian Marsal, Gemma Sunyol i Vanessa Vargas.

SOCIS/ES: Entre 31 i 35 assistents.

Ordre del dia
 1. Lectura i aprovació -si s’escau- de l’Acta de l’Assemblea General Ordinària del 20 de març de 2016.
 1. Informe de gestió de la Junta Directiva.
 1. Presentació i aprovació -si s’escau- de la liquidació, balanç i comptes de resultats de l’exercici 2016.
 1. Presentació i aprovació -si s’escau- del Pressupost per a l’exercici 2017.
 1. Ratificació del nomenament del Sr. Jaume Teruel com a nou vocal de la Junta Directiva.
 1. Torn obert de paraules.

Desenvolupament
1. Lectura i aprovació de l’Acta següent:

Assemblea General Ordinària del 20 de març de 2016.

Votació: L’Assemblea aprova per unanimitat l’Acta.

2. Informe de Gestió de la Junta Directiva (juliol 2015 – mar 2016)

Acció institucional

 • Reunions Ajuntament de Badalona
 • Reunions secretari general de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat

Informe de gestió

 • Sol·licitud de Declaració del Club Nàutic Bétulo com a Bé Cultural d’Interès Local
 • Accions esportives
 • Integració a la ciutat

Activitats esportives

REM:

 • Continuïtat i millora dels resultats obtinguts
 • Participació a totes les regates de la Lliga catalana
 • Organització de regates al Club
 • Obrir la nova modalitat de “rem de mar”
 • Rem Lúdic: visualització a la ciutat de la imatge del Club

WINDSURF:

 • Participació a 17 regates oficials
 • Podis en diferents modalitats, tant a Espanya com a Catalunya
 • Organització de la 1a Regata del Circuit Català de Funboard al C.N.Bétulo

VELA:

 • 15 regates oficials
 • Podis en diferents modalitats, tant a Espanya com a Catalunya

MOTONÀUTICA:

 • Participació en campionats de Catalunya i del món

Serveis Socis/es

 • Es tanca el 2016 amb 726 socis
 • Actualment 750 socis
 • Estan tancades les inscripcions de nous socis/es

Activitats socials i participatives

 • Valorem positivament la Comissió de Festes, tant pel favorable resultat en la participació de socis/es com per la varietat d’actes organitzats

Millores de les instal·lacions i serveis al soci/a

INSTAL·LACIONS:

 • Reparació de les bigues del passadís de caiacs
 • Substitució de les portes de l’hangar windsurf i reparació de l’interior dels espais de taules
 • Desinstal·lació de la grua i reparació del tancament del pati veles
 • Instal·lació de dutxes exteriors per als nens de l’Escola del Vent
 • Creació d’un nou espai de terrassa a la piscina
 • Substitució i reparació de les prestatgeries de les taules del pati veles (piscina)
 • Reparació de l’hangar de sota de la piscina
 • Substitució de la bomba de la piscina
 • Substitució de la bomba d’aigua
 • Substitució dels tendals de la terrassa
 • Reparació del sostre del restaurant

SOCIS/ES:

 • Servei de WIFI
 • Reforç del servei de neteja durant els mesos d’estiu
 • Nou horari de 9.h a 21.h durant tot l’any
 • Servei de pagament amb datàfon.
3. Presentació i aprovació de la liquidació, balanç i comptes de resultats de l’exercici 2016

INGRESSOS

CONCEPTE 

2016 

REAL 2016

Variació

QUOTES 

Quotes socis/es mensuals 

217.000 

227.410 

10.410 

Quotes Equip Surf 

1.890 

4.134 

2.244 

Nous socis/es 

1.400 

6.878 

5.478 

CESSIÓ D’ESPAIS 

Escola de Vela 

6.499 

6.500 

Restaurant 

14.400 

14.400 

Restaurant Subministraments 

7.782 

8.504 

722 

Saló 

4.020 

5.518 

1.498 

ALTRES 

Piscina 

1.270 

3.119 

1.849 

Regates Rem 

750 

1.417 

667 

Regates Windsurf 

500 

-500 

Sponsors Rem 

Venda roba i material esportiu 

4.000 

2.384 

-1.616 

  

Altres 

  

1.078 

1.078 

SUBVENCIONS 

Ajuntament Badalona 

1.750 

1757 

TOTAL 

  

261.261 

283.099 

21.838 

DESPESES

CONCEPTE 

2016

REAL 2016

Variació

PERSONAL 

Salaris 

114.612 

118.830 

4.218 

Previsió i Riscos laborals 

1.210 

1.056 

-154 

GENERALS 

Assegurances 

3.537 

3.872 

335 

Seguretat 

539 

619 

80 

Subministraments 

16.180 

17.973 

1.793 

Oficina i informàtica 

2.530 

2.186 

-344 

CONSERVACIÓ I REPARACIÓ 

Neteja i manteniment general 

17.338 

2.887 

-14.451 

Reparació instal·lacions 

27.045 

45.266 

18.221 

Piscina 

20.090 

22.254 

2.164 

ESPORTIVES 

Secció Rem 

12.413 

18.216 

5.803 

Secció Vela – Windsurf – Paddel 

7.975 

6.111 

-1.864 

Secció Motonàutica 

890 

880 

-10 

Escola del Vent 

357 

360 

ALTRES 

Honoraris professionals 

5.873 

6.661 

788 

Festes oficials 

1.920 

2.308 

388 

Compra de roba i material esportiu 

4.000 

1.696 

-2.304 

Altres 

100 

178 

78 

FINANCERES 

Despeses financeres 

3.306 

2.768 

-538 

Incobrables 

1.200 

2.237 

1.037 

Impostos 

20.108 

9.446 

-10.662 

TOTAL 

261.223 

265.804 

4.581 

INGRESSOS
283.099
DESPESES
-265.804
TOTAL LIQUIDACIÓ
17.295

Votació
L’Assemblea aprova per unanimitat l’exercici de l’any 2016.

4. Presentació i aprovació -si s’escau- del Pressupost per a l’exercici 2017.

INGRESSOS

CONCEPTE

2017

2016

REAL 2016

QUOTES

Quotes socis/es mensuals

219.600

217.000

227.410

Quotes Equip Surf

4.080

1.890

4.134

Nous socis/es

2.500

1.400

6.878

CESSIÓ D’ESPAIS

Escola de Vela

6.500

6.499

6.500

Restaurant

14.200

14.400

14.400

Restaurant (subministraments)

7.382

7.782

8.504

Saló

2.100

4.020

5.518

left

Piscina

2.250

1.270

3.119

Regates Rem

870

750

1.417

Regates Windsurf

500

500

0

Sponsors Rem 

600

0

0

Venda de roba i material esportiu

4.000

4.000

2.384

 

Altres

0

 

1.078

SUBVENCIONS

Ajuntament de Badalona

2.010

1.750

1757

 

266.592

261.261

283.099

DESPESES

CONCEPTE

2017

2016

REAL 2016

PERSONAL

Salaris

116.184

114.612

118.830

Previsió i Riscos laborals

1.210

1.210

1.056

GENERAL

Assegurances

4.037

3.537

3.872

Seguretat

540

539

619

Subministraments

16.180

16.180

17.973

Oficina i informàtica

2.670

2.530

2.186

CONSERVACIÓ I REPARACIÓ

Neteja i manteniment general

19.858

17.338

2.887

Reparació d’instal·lacions

20.585

27.045

45.266

Piscina

21.862

20.090

22.254

ESPORTIVES

Secció Rem

11.116

12.413

18.216

Secció Vela-Windsurf-Paddle

8.011

7.975

6.111

Secció Motonàutica

890

890

880

Escola del Vent

360

357

360

ALTRES

Honoraris professionals

9.030

5.873

6.661

Festes oficials

2.040

1.920

2.308

Compra roba i material esportiu

4.000

4.000

1.696

Altres

100

100

178

FINANCERES

Despeses financeres

3.306

3.306

2.768

Incobrables

1.200

1.200

2.237

Impostos

21.288

20.108

9.446

    266.367 261.223 265.804
INGRESSOS
17.295
DESPESES
-7.000
TOTAL LIQUIDACIÓ
10.295

Votació
L’Assemblea aprova per unanimitat el pressupost de l’any 2017.

6. Ratificació del nomenament del Sr. Jaume Teruel com a nou vocal de la Junta Directiva

Votació: L’Assemblea aprova per unanimitat el nomenament del Sr. Jaume Teruel.

Torn obert de paraules

Jordi M.: Quina és la previsió de resposta de Costes a la concessió?

Presidenta: Abans del 2018, que és quan finalitza la concessió.

Josep H.: Quins són els clubs afectats?

Presidenta: Gairebé tots i els més grans com nosaltres que són Torredembarra, Sitges, Premià, Cabrera…
Tots els que tenen més de 300 m2. Hi ha una proposta per portar a Costes i a Madrid, perquè es fixin en l’interès esportiu i social, i les millores d’habilitació de les instal·lacions.

Adrià F.: Fins quan estarà vigent la congelació d’entrada de nous socis?

Presidenta: No se sap amb exactitud. Actualment, els espais i les instal·lacions del Club estan molt atapeïdes i plenes. Hi ha una llista d’espera d’unes 15 persones. S’està treballant per habilitar més espais, com per exemple posar armariets.

Jaume T.: Les dutxes surten amb aigua freda.

Presidenta: Ja està solucionat. Era un problema del temporitzador.

Eduard B.: La col·locació de les “carxofes” és per millorar la distribució de l’aigua, però tenim aigua de pou i això implica patir unes conseqüències.

José Antonio V.: Previsión para hacer algo con el motor de arrastre.

Presidenta: S’ha de parlar amb els responsables de la Secció per mirar si es pot buscar una altra solució per aconseguir un millor funcionament del servei.

Acabament de l’Assemblea

La presidenta recorda que el proper 22 d’abril és la Festa de l’Esport on es farà un reconeixement als esportistes que representen al Club en les diferents seccions. I, es recorda a tots els socis/sòcies que hi estan convidats.

Per a la remodelació del Saló, la Presidenta demana la col·laboració dels socis/es en l’aportació de fotografies antigues del Club, perquè puguin formar part de la decoració de l’espai.

Hora de començament de l’Assemblea: 11.h
Hora d’acabament: 11.45h