Comunicats

Assemblea General - 17/03/2019

Benvolgut soci/a

D’acord amb els Art. 8.5, 9.1 i 2 dels nostres Estatuts, us convoquem a l’Assemblea General Ordinària anual per tractar els assumptes de l’Ordre del dia.

 • Lloc: Saló social
 • Dia: Diumenge 17 de març de 2019
 • Hora: 10.30h en 1a convocatòria i 11.00h, en 2a i última.

De conformitat amb l’Art. 9.5 dels Estatuts, tota la documentació de l’Assemblea estarà a disposició dels socis/es a la Secretaria i a la Web del Club, a partir del dimarts 12 de març.

Esperem la vostra presència. LA JUNTA

Badalona, 14 de febrer 2019

Ordre del dia
 1. Lectura i aprovació -si s’escau- de l’Acta de l’Assemblea General Ordinària del 25 de març de 2018.
 2. Informe de gestió de la Junta Directiva.
 3. Informació sobre l’estat de la concessió de l’entitat
 4. Presentació i aprovació -si s’escau- de la liquidació, balanç i comptes de resultats de l’exercici 2018.
 5. Presentació i aprovació -si s’escau- del Pressupost per a l’exercici 2019.
 6. Aprovació de les Quotes de soci per a l’any 2019 de conformitat amb l’article 8.3 e) dels Estatuts del Club.
 7. Aprovació -si s’escau- de la modificació puntual dels Estatuts del Club (article 12.5 relatiu a la durada del mandat dels membres de la Junta Directiva)
 8. Aprovació -si s’escau- de la convocatòria d’eleccions per a elegir els membres de la junta directiva.
 9. Aprovació del calendari electoral i designació per sorteig dels membres de la junta electoral.
 10. Torn obert de paraules.